Elektromechanik pro zařízení a přístroje


Šířeji koncipovaný učební obor pro dívky i chlapce s možným výběrem zaměření:

elektrotechnická zařízení – montáže, demontáže, zkoušení, měření, diagnostika, zabezpečování technického provozu a oprav výtahů a zdvihacích zařízení. Při přípravě absolventů je kladen důraz na elektrotechnické vzdělání, aplikované využití měřící a počítačové techniky. Absolventi najdou uplatnění především v oblasti údržby, oprav, výroby a obsluhy elektrotechnických zařízení včetně oblasti obchodně-technické.

Název školního vzdělávacího programu: Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Kód a název oboru vzdělání: 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK pro zařízení a přístroje
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

 

  • Denní forma vzdělávání v délce trvání 3 roky
  • Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou
  • Obor s výběrem zaměření
  • Zaměření pro elektrotechnická nebo elektronická zařízení
  • Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem

 

Zdroj videa: www.infoabsolvent.cz

Uplatnění absolventa

Absolventi vzdělávacích programů se mohou uplatnit především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích, anebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů, popřípadě jejich typických částí, např. elektrické a elektronické funkční celky technických zařízení zpracovávají signály či informace, elektrické pohony a napájecí zdroje apod. Možnými uplatněními absolventů je oblast servisní péče v technických službách a provozní technická údržba v oborech průmyslová automatizace, automatické výrobní linky, robotizovaná pracoviště s elektrotechnickými a strojními částmi, měřicí a regulační technika, procesorová technika v technických zařízeních a přístrojích, sdělovací a zabezpečovací technika, rozpoznávací a čtecí technická zařízení, kancelářská technika, zdravotnická přístrojová technika, spotřební elektronika, chladírenská a klimatizační zařízení, zdvihací zařízení, výtahy, atp.

Možnost dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

Stipendijní program

Dokumenty oboru