Školní řád


Školní řád – platný od 1.9. 2015

Školní řád mateřská škola

Výňatek ze školního řádu SŠAMŠ – Školní řád mateřské školy

Přílohy ke školnímu řádu

Příloha č.1 ke Školnímu řádu – Metodický pokyn MŠMT k zajištění BOZ žáků

Příloha č.2 ke Školnímu řádu – Doplněk ke zneužívání návykových látek

Příloha č.3 ke Školnímu řádu – Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků

Příloha č.4 ke Školnímu řádu – Žádost o úplné/částečné uvolnění z předmětu tělesná výchova

Příloha č.5 ke Školnímu řádu – Žádost o uvolnění

Příloha č.6 ke Školnímu řádu – Směrnice č. 3 – zabezpečení osob při výuce tělesné výchovy

Příloha č.7 ke Školnímu řádu – Směrnice č. 4 – poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Příloha č.8 ke Školnímu řádu – Směrnice č. 5 – provádění školení zaměstnanců, žáků a dalších osob o BOZP

Příloha č.9 ke Školnímu řádu – Směrnice č. 6 – zajištění evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu žáků a studentů

Příloha č.10 ke Školnímu řádu – Směrnice č. 8 – zajištění organizace zabezpečení požární ochrany

Příloha č.11 ke Školnímu řádu – Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu