Přijímací zkoušky – maturitní obory


Výsledky přijímacích zkoušek – maturitní obory

23-45-M/01 Dopravní prostředky

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

39-41-L/01 Autotronik – nástavba

26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik – nástavba

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 13. 5.2022

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zveřejněno 29.4.2022

 

V případě, že přijatí uchazeči neodevzdají v zákonné lhůtě zápisové lístky, jsou na jejich místa přijati uchazeči dle pořadí pod čarou a ti budou telefonicky kontaktováni.