Historie školy


LIBEREC – MĚSTO ŠKOL, Ing. Anna Tvrzníková

Kolem poloviny 19. století se školství začalo vymaňovat z církevního vlivu a výuka se stále více zaměřovala na praktické spojení s rozvíjejícím se průmyslem, technikou a obchodem. Za katedrou se místo duchovních objevovali stále častěji odborně vzdělaní světští učitelé a konec dohledu církve nad vzdělávacími ústavy přinesl zákon o poměru školy a církve (25.5.1868 ). Od té doby převzal odpovědnost za výchovu a školství stát. Litoměřická biskupská konzistoř i další církevní úřady musely předat právo vrchního dozoru nově zřízené c. k. zemské školní radě pro Čechy (30.6.1869 ). Také všechny nižší duchovní i světské školní úřady byly nahrazeny okresními a místními školními radami. To už byl v platnosti školský zákon (14.5.1869 ), který přinesl další velké strukturální změny. Ustálen byl systém obecných, měšťanských a středních škol. Všeobecná povinná školní docházka se prodloužila na 8 let (novela z 29.4.1883, ale přinesla připuštěním řady výjimek její faktické zkrácení do 12let věku). Podstatně se zlepšila příprava učitelů, pro něž dávno nestačily tzv. preparandy, zavedené v Liberci roku 1779. Jejich vzdělání bylo prodlouženo na čtyři roky a výlohy hradil stát. Liberec se ale dočkal vlastního učitelského ústavu teprve na podzim 1892. Tehdy byl 16.září ve škole na Keilově vrchu slavnostně zahájen první ročník . Po sedmi letech se ústav přestěhoval do dnešní Šamánkovy ulice. Jeho absolvování opravňovalo k prozatímnímu ustanovení za učitele na chlapecké pětitřídní obecné škole. Po dvou letech praxe a složení zkoušek docházelo k definitivnímu jmenování. Učitelé měšťanských škol byli vzděláváni ve zvláštních celoročních kurzech při učitelských ústavech. Zlepšilo se také materiální postavení pedagogů, jimž vyplácela služné okresní školní pokladna a ne jako dosud starosta nebo jiný představitel obce. Plat učitelů a podučitelů se zvyšoval vždy po pěti odpracovaných letech a dále byl dělen do několika tříd podle velikosti obce. Maximální počet žáků připadajících na jednoho učitele byl stanoven na 80 při celodenním a 100 při polodenním vyučování. Těmito změnami nabralo školství dech a začalo se slibně rozvíjet. Jedna za druhou vznikaly nové národní školy ve městě i okolí. Ke dvěma školním budovám, které tehdy Liberec měl ( hlavní škola a reálka, obě na Sokolovském náměstí) brzy přibyly další: v Oblačné ulici (1869-70), v Orlí (1872-73), 5.května (1878-79), česká matiční škola Na Svahu (1884), škola U Soudu (1891-92) a Na Jeřábu (1914-16). Liberec měl ještě v roce 1880 dohromady jen 14 různých škol, ale za dvacet následujících let se jejich počet zvýšil na 53, takže se právem mohl pyšnit přídomkem město škol. Týkalo se to hlavně vzdělávacích ústavů německých, české tu byly podobně jako v celém pohraničí popelkou.

ŠKOLA NA JEŘÁBU

Budovu dnešní školy ISŠ NA BOJIŠTI na rohu ulic Americké a Na Bojišti vystavěly podle návrhu městského architekta Josefa Schuha v letech 1914 – 16 sdružené liberecké stavební firmy Gustav a Ferdinand Mikschové spolu s Robertem Ernstem Peukerem. Je ukázkou pozdně secesní architektury z období přechodu k funkcionalismu a její charakteristická, kubusovitě odstupňovaná věž se stala dominantou celé čtvrti Na Jeřábu. Dne 19.9.1919 zde začala výuka na první české střední škole v Liberci – Českém statním reformním reálném gymnáziu (byly mu vyhrazeny ve II. patře čtyři třídy pro 123 přihlášených žáků, v roce 1920 bylo přestěhováno do nové Gymnazijní / Hálkově/ ulici, kterou sdílelo s německým gymnáziem). Budova obecné školy Na Jeřábu, ale sloužila především německému základnímu a učňovskému (pokračovacímu) školství. V roce1930 měla oddělení pro pekaře, cukráře, krejčí, obuvníky, malíře a natěrače, tiskaře, pro zpracování kovů a dřeva a další obory. K původní budově bylo podle projektu libereckého architekta Maxe Kűhna v letech 1929 – 31 přistavěno boční křídlo s dílnami a vlastním vchodem pro německou Odbornou okresní živnostenskou pokračovací školu. V roce 1935 bylo za ředitelování Karla Habla v nové budově již zastoupeno ve 38 třídách 40 živností při celkovém počtu 800 učňů. Učilo se od 8 do 18 hodin po dobu deseti měsíců. Pouze učňové malířských oborů měli školní rok zkrácen na sedm měsíců. V roce 1934 byla pro potřeby obou škol opodál postavena přízemní tělocvična a k ní přiřazené městské veřejné vanové a sprchové lázně (v dnešní Beskydské ulici). Tělocvična sloužila potřebám školy a některým spolkům (Jahn). V současné době slouží ISŠ Na Bojišti, kromě toho zde cvičí členové některých tělovýchovných spolků. Po připojení Liberce k Říši české školy zanikly.    

ROZŠÍŘENÍ OBORŮ A ZMĚNA NÁZVU ŠKOLY  

Ke konci března roku 2007 došlo ve škole k zásadní změně. Ředitel školy spolu se zřizovatelem pomohl zanikajícímu soukromému Euroregionálnímu gymnáziu a kolem 150 žáků z tohoto gymnázia přešlo na školu Na Bojišti. Během týdne se přepracoval systém na škole, zejména rozvrhy tříd, muselo se vytvořit místo pro 10 nových tříd v prostorách školy. Se žáky přišlo přes 30 nových učitelů, kteří se museli umístit do kabinetů, bylo pro ně nakoupeno základní vybavení (stoly, židle). Zejména pro provozní zaměstnance to byla velká výzva, se kterou se velmi dobře poprali a patří jim za to poděkování. K 29. březnu 2007 došlo k rozšíření oborů o gymnázium a pedagogické lyceum a 29. května 2007 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo změnu názvu školy na Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace. I v tak krátké době se podařilo vypsat přijímací řízení do prvních ročníků nových oborů a ty pak naplnit. Také odmaturovali maturitní ročníky gymnázia a pedagogického lycea. Naplnila se kapacita školy do posledního místečka a od nového školního roku 2007/2008 bude na škole studovat 896 žáků.

PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ OD ROKU 1920 – 39

 • 1920-21 kovodělné a dřevodělné obory, oděvní, truhlář, obuvník
 • 1921-22 kovodělné, všeobecné, oděvní, potravní
 • 1922-23 kovodělné, obchodní, všeobecné, oděvní
 • 1923-24 kovodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní, truhlář
 • 1924-25 kovodělné, dřevodělné, oděvní, všeobecné
 • 1925-26 kovodělné, dřevodělné, řezník, potravní
 • 1926-27 všeobecné, oděvní, obchodní, dřevodělné, kovodělné
 • 1927-28 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní, řezník
 • 1928-29 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní
 • 1929-30 dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní
 • 1930-31 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné
 • 1931-32 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné
 • 1932-33 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní
 • 1933-34 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní
 • 1934-35 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné
 • 1935-36 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní
 • 1936-37 kovodělné, dřevodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní
 • 1937-38 kovodělné, obchodní, oděvní, všeobecné, potravní
 • 1938-39 kovodělné, obchodní, všeobecné, potravní

PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ OD ROKU 1945

 • 1945-46 tiskař, sazeč, truhlář, elektrotechnik, potravní, kovodělné
 • 1946-47 tesař, zedník, truhlář, pekař, cukrář, řezník, kovodělné, číšník, kuchař, grafik, elektrotechnik
 • 1947-48 zedník, tesař, zámečník, elektroobory, kovodělné
 • 1948-49 sazeč, tiskař, zedník, automechanik, kovoobory, slévač
 • 1949-50 sazeč, tiskař, slévač, modelář, zedník, elektroobory
 • 1950-51 nástrojař, soustružník, zámečník, modelář, slévač
 • 1951-52 automechanik, autozámečník, nástrojař, strojní zámečník, dřevomodelář, slévač
 • 1952-53 slévač, modelář
 • 1953-54 dřevomodelář, formíř, slévač
 • 1954-55 formíř, slévač, dřevomodelář
 • 1955-56 kotlář, kovomodelář, dřevomodelář, formíř, slévač
 • 1956-57 soustružník, nástrojař, frézař, kotlář, zedník
 • 1957-58 zedník, tesař, formíř, slévač, dřevomodelář, kovomodelář
 • 1958-59 zedník, tesař, automechanik, soustružník, dřevomodelář, nástrojař, kovomodelář, strojní
 • zámečník, elektroobory, formíř, slévač
 • 1959-60 zedník, truhlář, malíř, automechanik, elektromontér, elektroinstalatér, soustružník kovů,
 • provozní zámečník, soustružník, nástrojař
 • 1960-61 zedník, truhlář, parketář, malíř, lakýrník, elektromontér, soustružník kovů, provozní zámečník, automechanik, radiomechanik
 • 1961-62 zedník, truhlář, lakýrník, malíř, strojní zámečník, automechanik, elektromechanik, provozní elektromontér, radiomechanik
 • 1962-63 radiomechanik, elektromontér rozvodných zařízení, mechanik elektronických zařízení, strojní zámečník, provozní zámečník, kotlář, automechanik
 • 1963-64 strojní zámečník, stavební zámečník, kalič, mechanik oděvních strojů, soustružník kovů, nástrojař, brusič kovů, frézař, automechanik
 • 1964-65 automechanik, strojní zámečník, montér ocelových konstrukcí, nástrojař, soustružník, elektromechanik, provozní elektromontér, elektromontér rozvodných zařízení, mechanik elektronických zařízení
 • 1965-66 soustružník kovů, strojní zámečník, automechanik, kotlář, provozní zámečník, elektromontér rozvodných zařízení, elektromechanik, mechanik elektronických zařízení
 • 1966-67 provozní elektromontér, mechanik elektronických zařízení, elektromontér rozvodných zařízení, automechanik, nástrojař, soustružník kovů, strojní zámečník
 • 1967-68 automechanik, provozní zámečník, strojní zámečník, provozní elektromontér, elektromontér rozvodných zařízení, elektromechanik, mechanik elektronických zařízení
 • 1968-69 provozní elektromontér, elektromontér rozvodných zařízení, mechanik elektronických zařízení, automechanik, provozní zámečník, potrubář, stavební zámečník, montér výtahů
 • 1969-70 automechanik, provozní zámečník, kotlář, nástrojař, strojní zámečník, elektromontér rozvodných zařízení, provozní elektromontér, mechanik elektronických zařízení
 • 1970-71 automechanik, provozní zámečník, potrubář,stavební zámečník, strojní zámečník, elektromechanik rozvodných zařízení, provozní elektromontér
 • 1971-72 automechanik, provozní zámečník, strojní zámečník, elektromontér rozvodných zařízení, provozní elektromontér, mechanik elektronických zařízení
 • 1972-73 automechanik, provozní zámečník, nástrojař, strojní zámečník,soustružník kovů, elektromontér rozvodných zařízení, provozní elektromontér, mechanik elektronických zařízení, mechanička elektrotechnické výroby
 • 1973-74 automechanik, provozní zámečník, potrubář, strojní zámečník, elektromontér rozvodných zařízení, provozní elektromontér, mechanik elektronických zařízení, mechanička elektrotechnické výroby
 • 1974-75 automechanik, provozní zámečník, potrubář, strojní zámečník, elektromontér rozvodných zařízení, provozní elektromontér, mechanik elektronických zařízení, mechanička elektrotechnické výroby
 • 1975-79 pokračují všechny uvedené obory
 • 1979-80 končí obory potrubář, provozní a strojní zámečník. Otevírá se studijní obor s maturitou – mechanik elektronik.
 • 1980-81 automechanik, mechanik elektrotech. a elektronických zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., elektromechanik pro rozvodná zař., provoz společného stravování, provoz obchodu – vnitřní obchod, dopravní provoz – železniční doprava, elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství
 • 1981-82 provoz společného stravování, provoz obchodu – vnitřní obchod, dopravní provoz – železniční doprava, elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství – zpracování kovů, mechanik opravář pro zdvihací zařízení (dříve výtahář).
 • 1982-83 elektromechanik pro rozvodná zař., provoz společného stravování, provoz obchodu – vnitřní obchod, dopravní provoz – železniční doprava, elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik, zařízení,mechanik opravář pro zdvihací zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., mech.opravář pro silniční mot. vozidla
 • 1983-84 elektromechanik pro rozvodná zař., provoz společného stravování, provoz obchodu – vnitřní obchod, dopravní provoz – železniční doprava, elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik,mechanik opravář pro zdvihací zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., mech.opravář pro silniční mot. vozidla, elektrotechnická výroba
 • 1984-85 dopravní provoz- železniční přeprava, dopravní provoz – železniční doprava, elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik, elektrotechnika pro elektronická zařízení
 • 1985-86 elektromontér rozvodných zař., elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství pro zprac. kovů a montáž strojů a zařízení, mechanik elektronik,elektromechanik
 • 1986-87 elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství pro zprac. kovů a montáž strojů a zařízení, mechanik elektronik
 • 1987-88 elektromechanik pro rozvodná zař., elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik,mechanik opravář pro zdvihací zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., mech.opravář pro silniční mot. vozidla, mechanik el.zařízení,, mechanička elektrotechnického zařízení – elektrotechnická výroba
 • 1988-89 elektromechanik pro rozvodná zař., elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik,mechanik opravář pro zdvihací zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., mech.opravář pro silniční mot. vozidla, mechanik elektronických zařízení
 • 1989-90 elektromechanik pro rozvodná zař., elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik,mechanik opravář pro zdvihací zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., mech.opravář pro silniční mot. vozidla, mechanik elektronických zařízení
 • 1990-91 elektromechanik pro rozvodná zař., elektrotechnika – výroba a provoz strojů a zař., strojírenství, mechanik elektronik,mechanik opravář pro zdvihací zařízení, elektromechanik pro stroje a zař., mech.opravář pro silniční mot. vozidla, mechanik elektronických zařízení, elektrotechnická výroba
 • 1991-92 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mechanik elektronických zařízení, elektromechanik pro rozvodná zařízení, elektromech. pro stroj. a zařízení, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, elektrotechnická výroba
 • 1992-93 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mechanik elektronických zařízení, elektromechanik pro rozvodná zařízení, elektromech. pro stroj. a zařízení, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, elektrotechnická výroba. Otevírá se učební obor autoelektrikář.
 • 1993-94 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mechanik elektronických zařízení, elektromech. pro stroj. a zařízení, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, elektrotechnická výroba, autoelektrikář
 • 1994-95 elektrikář pro silnoproud a slaboproud, mechanik elektronických zařízení, prodavač motorových vozidel, mechanik zdvihacích zařízení, mechanik opravář pro silniční motorová vozidla, autoelektrikář, mechanik elektronik se zaměřením pro číslicovou a řídící techniku, management v elektrotechnice, nástavbové studium – podnikání v oboru auto a elektro
 • 1995-96 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mechanik elektronických zařízení, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, elektrotechnická výroba, autoelektrikář, elektrikář pro silnoproud, management v elektrotechnice, podnikání v oboru auto a elektro, elektrikář slaboproud
 • 1996-97 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, elektrotechnická výroba, autoelektrikář, management v elektrotechnice, podnikání v oboru auto a elektro, elektrikář slaboproud
 • 1997-98 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, autoelektrikář, management v elektrotechnice, podnikání v oboru auto a elektro, elektrikář slaboproud
 • 1998-99 mechanik elektronik pro číslicovou a řídící techniku, mech. pro zdvihací zařízení, mech.opravář pro silniční mot. vozidla, autoelektrikář, podnikání v oboru auto a elektro, elektrikář slaboproud
 • 1999-00 automechanik, mechanik opravář pro silniční motorová vozidla, autoelektrikář, elektrikář pro slaboproud a silnoproud, mechanik elektronik, mechanik elektronických zařízení, mechanik pro zdvihací zařízení (výtahář)
 • 2000-01 automechanik, mechanik opravář pro silniční motorová vozidla, autoelektrikář, elektrikář pro slaboproud a silnoproud, mechanik elektronik, mechanik elektronických zařízení, mechanik pro zdvihací zařízení (výtahář)
 • 2001-02 automechanik, autoelektrikář, autoelektronika (nadstavbový obor), elektrikář pro slaboproud a silnoproud, mechanik elektronik, mechanik elektronických zařízení, mechanik pro zdvihací zařízení (výtahář)
 • 2002-03 automechanik, autoelektrikář, autoelektronika (nástavbový obor), elektrikář pro slaboproud i silnoproud, mechanik elektronických zařízení, mechanik elektrotechnických zařízení, mechanik elektronik, mechanik pro zdvihací zařízení
 • 2003-04 automechanik, autoelektrikář, autoelektronika (nástavbový obor), elektrikář pro slaboproud i silnoproud, mechanik elektronických zařízení, mechanik elektrotechnických zařízení, mechanik elektronik, mechanik pro zdvihací zařízení
 • 2007-08gymnázium – vybrané předměty v anglickém jazyce, gymnázium – vybrané předměty ve francouzském jazyce, pedagogické lyceum, mechanik elektronik, automechanik, autoelektrikář, elektrikář – silnoproud, mechanik elektrotechnických zařízení, mechanik elektronických zařízení, autoelektronika – denní nadstavbové studium
 • 2008-09 gymnázium – výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický, francouzský, pedagogické lyceum, mechanik elektronik, automechanik, autoelektrikář, elektrikář – silnoproud, mechanik elektrotechnických zařízení, mechanik elektronických zařízení, autoelektronika – denní i dálkové nástavbové studium
 • 2009-10 gymnázium – výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický, francouzský, pedagogické lyceum, mechanik elektrotechnik, mechanik opravář motorových vozidel – automechanik, autoelektrikář, elektrikář – silnoproud, elektromechanik pro zařízení a přístroje, autoelektronika – denní i dálkové nástavbové studium
 • 2010-11 gymnázium – výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický, francouzský, pedagogické lyceum, mechanik elektrotechnik, mechanik opravář motorových vozidel – automechanik, autoelektrikář, elektrikář – silnoproud, elektromechanik pro zařízení a přístroje, autoelektronika – denní i dálkové nástavbové studium, elektrotechnika – denní i dálkové nástavbové studium

STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ

 • 1976 – zahajuje činnost Střední škola pro pracující Na Bojišti, která je součástí učňovské školy č.1 v Liberci. Studiem při zaměstnání získávají absolventi učebních oborů úplné střední vzdělání zakončené maturitními zkouškami
 • 1984 SŠP se stává nástavbovým studiem na SOU MH
 • od 2001-02 Autoelektronika – dálkové studium
 • od 2010-11 Autoelektronika, elektrotechnika – dálkové studium

UKONČENÉ STUDIJNÍ OBORY

 • 1976. Strojnictví, elektrotechnika ( trvale ) 85. Železniční provoz
 • 1978-83 Provoz vnitřního obchodu 83. Provoz společného stravování
 • 1983 Končí obor společné stravování a obchod.
 • 1985 Končí obor dopravní provoz Podle potřeb organizací je otevírané dálkové a externí studium pro získání dělnické kvalifikace v elektrotechnických oborech.
 • 2001 Končí obor Mechanik pro silniční a motorová vozidla.

PŘEHLED ŘEDITELŮ ŠKOLY

 • 1945 – 48 Antonín Livora – základní odborná škola
 • 1948 – 59 Josef Kvirenc
 • 1945 – byly základní odborné školy zrušeny a vytvořeny SPZ
 • 1959 – 62 Vojtěch Červinka – učňovská škola č.1 (od roku 1959), ředitel r.1962 přeložen do Frýdlantu v Čechách
 • 1962 – 77 Jiří Melichar – v roce 1977 jmenován KŠI
 • 1977 – 84 JUDr. Cyrill Hoidekr – učňovská škola se v roce 1978 mění na SOU MH
 • 1984 – 93 Ing. Antonín Schauer – (delimitace)
 • 1993 – 2002 Ing. Miroslav Patka – samostatný právní subjekt změna na ISŠ Na Bojišti
 • 2003 – Ing. Zdeněk Krabs, v roce 2007 změna na Střední odbornou školu a Gymnázium

HISTORIE ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ NA LIBERECKU

 • Učňovská pokračovací škola Liberec 1894 – 95
 • Učňovská pokračovací škola Hodkovice 1918 – 19
 • Učňovská pokračovací škola Rochlice 1918 – 30
 • Učňovská pokračovací škola Staré Pavlovice 1918 – 30
 • Česká odborná škola pokračovací Liberec 1920 – 25
 • Česká živnostenská škola Liberec 1925 – 39
 • Základní škola odborná 1945 – 59
 • Učňovská škola 1959 – 76
 • Střední škola pro pracující Na Bojišti 1976 – 80
 • Střední odborné učiliště Místního hospodářství SOU MH 1980 – 91
 • Střední odborné učiliště Na Bojišti 1991 – 93
 • Integrovaná střední škola Na Bojišti 1993 – 2007
 • Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15 2007 až současnost

Použitá literatura: Kniha o Liberci – vedoucí autorského kolektivu Roman Karpaš – Archiv školy
Poděkování paní Ing. Anně Tvrzníkové za vypracování