Exkurze 12. února 2018 – Microsoft Praha


Microsoft

Došli jsme k recepci a tam počkaly, dokud pro nás nepřišel náš průvodce, a odvedl nás do prezentačního sálu. Poté jsme se rozdělili do skupin, a má skupina šla na střechu kde jsme se setkali s ostatními. Poté nám průvodčí vysvětlit že v budově je méně míst než kolik je zaměstnanců kteří pracují pod touhle budovou, důvod je že většina zaměstnanců pracují s partnery v jejich lokacích. Takže pokud někdo potřebuje pracovat v této budově, tak si najde volné místo u počítače a začne pracovat. Poté jsme se zase rozdělili do skupin a prošli s průvodkyní patra ze z horu dolů. Budova je rozdělená do pater kde každé patro má svou vlastní funkci, třeba jedno patro je pro Skype aplikaci, další pro vývoj Microsoft Officu, atd. Na každém patře mají místa pro uklidnění nebo relaxaci, místo pro uvaření jídla třeba pro snídani. Snaží se o příjemné prostředí s jasnými připomínkami že toto je budova Microsoftu a jak moc Microsoft miluje svůj design metra. Poté co jsme prošli většinu budovy tak nás dovedla zpátky do sálu. Když se všechny skupiny sešli v sále, tak nám dali prezentaci novinek které můžeme očekávat, nebo funkčnost kterou jsme nikdy nevyužily a nikdy asi nevyužijeme, a pokusy o přesvědčení abychom začali používat nástroje které jsme nikdy nepoužívali z různých důvodů, nejčastější byly existuje něco lepšího, nebo to nepotřebujeme.

Microsoft

We got to the reception hall and waited until our guide came for us and took us to the presentation hall. We then split into groups and my group went to the roof where we met others. Then the guides explained to us that there are fewer places in the building than the number of employees working in this coplex, the reason is that most employees work with partners on their site. So if someone needs to work in this building, they will just find their way to a computer that isn‘t occpied and start working. Then we split up into groups again and walked down floor by floor. The building is divided into floors where each floor has its own function, one floor is for the Skype application, another for Microsoft Office development, etc. On each floor there are places to spent time or relax, a place to cook food for breakfast. They are trying to make a nice environment with clear accents that this is Microsoft’s building and how much Microsoft loves its Metro design. After we passed most of the building, goude led us back to the hall. When all the groups gathered in the hall, they gave us a presentation of what we can expect in future updates, or a functionality we have never used and will never use, and attempts to convince us to start using the tools we have never used for various reasons, the most common are: there was something better, or i don‘t need it. Jakub Doležal