IQLandia – projekt NAKAP


V první části žáci tříd M2, E2c a D1 navštívili laboratoř, kde proběhlo laboratorní cvičení s názvem Energie. V průběhu tohoto programu žáci zjistili, jak funguje galvanický článek, porovnali elektrochemické vlastnosti různých kovů a přesvědčili se, že rozpouštění solí může mít různé tepelné zabarvení. Na modelu větrné turbíny prozkoumali vliv směru větru na její účinnost. Zjistili, jak napětí měřené na svorkách zdroje závisí na jeho zatížení, proměřili závislost napětí fotovoltaického článku na intenzitě jeho osvícení a úhlu dopadu paprsků a porovnali celkové napětí zaměřené na sériově a paralelně zapojených zdrojích.

Následovalo vyplnění pracovních listů v expozici a shlédnutí projekce v planetáriu.