Autotronik


Dvouleté nástavbové denní studium je technický studijní obor vhodný pro absolventy tříletého učebního oboru automechanik nebo autoelektrikář. Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru: údržba, seřizování a složité opravy elektrického příslušenství motorových vozidel, práce s diagnostickou technikou. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Název školního vzdělávacího programu: Autotronik
Kód a název oboru vzdělání: 39-41-L/51 Autotronik
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

  • Denní forma vzdělávání v délce trvání 2 roky
  • Studium je zakončeno maturitní zkouškou
  • Rozšíření vzdělání oboru pouze automechanik a autoelektrikář

Uplatnění absolventa

Vzdělání umožňuje absolventům kvalifikovaný výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME) apod., při zajišťování technickoorganizačních a materiálových požadavků nebo při obsluze diagnostických zařízení. Absolventi si osvojí dovednosti provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení a také dovednosti vyplňování technické dokumentace související s prováděnými servisními a opravárenskými opatřeními, zajišťováním potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Možnost dalšího vzdělání

  • Studium na vysoké škole
  • Studium na vyšší odborné škole

 

Dokumenty oboru